اگر می خواهیم صرف و نحو را خوب متوجه شویم باید کمی فلسفه بدانیم


دو سال قبل وقتی این جمله را از زبان یکی از علماء شنیدم خنده ام گرفت . با خود میگفتم ای بابا ... اینها چه می گویند . فلسفه کجا و ادبیات کجا ؟ . ولی الآن متوجا جمله ی آن عالم بزرگوار می شوم . هر کسی که به صورت تئوری دنبال این علم هست باید فقط سوال بپرسد از خودش که چه نیازی به این بحث هست . مثلا چه نیازی به بحث از اعراب  هست . اگر به اینها دقت کنیم مطالب در ذهنمان ماندگار می شود و با جان و دل متوجه می شویم . ولی اگر مطالب را بدون پرسش از چیستی و پرسش از نیاز بحث بخوانیم سودی ندارد و ماندگاری اینگونه مطالب فرار خیلی کم می شود .

امیدوارم این نکته مهمه برای همه دوستانی که دنبال فهم عمیقی از ادبیات عرب هستند مفید واقع شود . التماس دعا