مقاله گونه ای نوشتار علمی فنی است که در محافل دانشگاهی و نیز در مراکز پژوهشی بسیار رایج است. در این نوشتار یک موضوع مشخص واحد و به خوبی محدود شده مطرح می شود و یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده پرداخته می شود

دریافت