این عکس رو لحظاتی پیش از بوسیله ی  دو تا نرم افزار طراحی کردم . دلم برا طراحی تنگ شده بود !!!
اربعین