به سفارش پایگاه امام خمینی «ره» حوزه علمیه امام صادق علیه السلام زنجان .